ÇALIŞMA SAATLERİ

08.30 - 18.00

Tel: +90 232 458 07 35

Fax: +90 232 458 07 55

2835 Sk. No:8/A 1. San. Sit.

Konak - İZMİR -TÜRKİYE

ETİK KURALLAR

ETİK KURALLAR

GİRİŞ 1.1

Şirket Profili

Dinçman Holding hava, sektörel bilgi ve tecrübeyi bir araya getirerek kurulmuştur. Kuruluşumuz ürünlerinde kaliteli malzeme ve işçilik ile gelişmeyi birleştiren bir üretim yaklaşımını benimsemiştir.

Bağlı şirketler Dinçman Filtre A.Ş, Dinçman Sağlık A.Ş güncel sertifikasyon sistemlerini takip edip, bu çerçevede müşterilerine güven, standart ürün ve hizmetler ile sağlıklı bilgi sağlamak amacıyla dünya çapında uygulanan yönetim sistemi standartlarını uygulamayı seçmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ISO 9001 Yönetim Sistemi standardını yönetim sistemine uygulamıştır.

Kuruluşumuz İzmir İli 1. Sanayi Sitesi’ nde faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği alanları ve bu alandaki kişi ve kuruluşları kurmuş olduğu sistemin dış tarafları olarak gören kuruluşumuz, ilgili taraflarla olan iletişimi tanımlanmış ve faaliyetleri ile olan etkileşimi göz önüne alarak belirlemiştir. 1.2 Amaç

Dinçman Holding’ in Etik Kuralları, çalışanlarının, yöneticilerinin, vekil ve temsilcilerinin; tedarikçilerle, müşterilerle, hissedarlarla ve üçüncü kişilerle ilişkileri dahil olmak üzere, işini her zaman yasal ve etik biçimde yürütmesini sağlar. Dolandırıcılık, sahtecilik, yanlış beyan veya diğer haksız uygulamalar kesin olarak yasaklanmıştır. Dinçman Holding ; çalışan iş sözleşmesi ve diğer Dinçman Holding politika ve prosedürleri gibi belgelerin tamamlayıcısıdır ve onlarla birlikte okunmalıdır. Şirketimiz, ilgili yasalar ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla zaman zaman Etik Kurallar üzerinde değişiklikler yapabilir. Tüm çalışanlar, yöneticiler, vekil ve temsilciler Etik Kurallar üzerinde yapılan güncellemeleri öğrenmek ve bunların bilincine varmaktan sorumludur.

1.3 Etik Kurallar’a Bağlılık

Tüm Dinçman Holding çalışanları, yöneticileri, vekil ve temsilcileri tüm yönleriyle Etik Kurallar’a ve Dinçman Holding politikasına bağlı kalmalıdır. Etik Kurallar’ın ilkelerine uyulmaması iş akdinin veya ortaklığın feshine kadar varan disiplin cezaları ve hukuk ve/veya ceza davaları ile sonuçlanabilir. Kanun, Dinçman Holding politikası veya bu Etik Kurallar’ın herhangi bir ihlali derhal yetkililere bildirilmelidir. Etik Kurallar’ın amacı, her tür koşulu kapsama almak ya da ortaya çıkabilecek tüm durumları tahmin etmek değildir. Esasen Dinçman Holding’in işini etik şekilde yapması için gerekli temel ilke ve politikaları ortaya koyar. Etik Kurallar’da özel olarak değinilmeyen durumlar karşısında, sektörde geçerli olan en yüksek etik standartlar gözetilmelidir.

1.4 Etik Kurallar’ dan Feragat Etme

Şirketimiz hiç kimseyi bu Etik Kurallar’ın herhangi bir hükmüne uymaktan muaf tutan hiçbir feragat vermeyi düşünmemektedir. Bununla birlikte bir feragatin uygun olabileceğini düşünen herkes konuyu şirket yetkililerimizle görüşebilir. Şirket yetkilileri feragat talebini kabul edebilir ya da Kalite Ekibi Lideri’ ne tavsiyelerde bulunabilir. Dinçman Holding bu tür feragatleri kanunların gerektirdiği şekilde derhal açıklayacaktır.

2 SORUMLULUKLAR

2.1 Yasalara Karşı Sorumluluklar

Dinçman Holding, faaliyetlerinde tüm ilgili yasalarla emredici kurallara en yüksek etik standartlara uymayı taahhüt eder. Bir faaliyetin yasalara uygun olup olmadığına ilişkin şüpheleriniz varsa şirketimiz yetkililerinden birine başvurarak yardım isteyiniz. Yasa ve yönetmelikler karmaşık olabilir, sürekli değişir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Şirket politikaları da değiştirilebilir ve faaliyet gösterdiğimiz ülkeye bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenlerle, bize özel iş fonksiyonlarımız ve faaliyet gösterdiğimiz yerler için geçerli olan politika, prosedür ve yasaları öğrenmek için özen göstermeliyiz. Yerel bir yasanın Kurallarımız ile çeliştiği durumlarda, yerel yasaya uymak zorunluluktur. Yerel bir adet veya uygulamanın Kurallarımız ile çeliştiği durumlarda ise Kurallarımıza uyulmalıdır.

2.2 Mali defterlerimizde ve kayıtlarımızda şeffaflığı koruma Ulusal raporlama standartlarına uymak için doğru defter ve kayıtları tutmamız gerekmektedir. Bu belgelerde ve diğer kamusal iletişimlerde eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir açıklamalar yapmayı amaçlıyoruz. Bu taahhüde uymak için her birimiz şirketimizin mali defterlerinin ve raporlarının geçerli tüm kanunlara, genel kabul gören muhasebe ilkelerine ve şirket politikalarına uygun olmasını sağlıyoruz. Şirket kayıtlarımız mali, hukuki ve yönetimsel yükümlülüklerimizi yerine getirmek bakımından büyük önem taşır. Doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için tüm kayıtları ve veri girişlerini en üst düzeyde dikkat ve dürüstlükle hazırlıyoruz. Bu kayıtlar genel olarak şunları içerir: - Satış raporları - Müşteri faturaları - Satın alma emirleri - Masraf fişleri - Zaman çizelgeleri - İşle bağlantılı diğer bilgiler Kayıt altına aldığımız tüm mali bilgiler gerçek işlemleri yansıtmalıdır. Hiçbir amaçla ve hiçbir zaman açıklanmayan ya da kaydedilmeyen bir fon ya da varlık oluşturmamalıyız. Şirketimizde işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılmasını sağlamak üzere bir şirket içi kontrol sistemi bulunur: - Yönetim iznine uygun bir şekilde yapılması - Varlıklarımızın muhasebesini tutabilmemiz için uygun bir şekilde kaydedilmesi Bu gerekli prosedürlerin göz ardı edilmesinin Etik Kuralları ve şirket politikasını ihlal ettiği unutulmamalıdır. Ayrıca e-posta ve sesli mesajların da iş kaydı teşkil ettiğini unutmayınız. Dinçman Holding iş amaçları için e-posta ve iletişim portalları kullanır ve bu tür elektronik bilgilerin sahibidir ve ulusal bilgi güvenliği kanunlarına tabi olarak bu iletişimlerin içeriğini inceleme hakkına sahiptir. İş iletişimlerimiz birçok şekilde kamuya açık hale gelebileceğinden Dinçman Holding’ nin iş kayıtları hakkında resmi bir yazışmaya eklemekten rahatsızlık duyacağınız hiçbir şey yazmayınız ya da söylemeyiniz. Müşteri ve çalışan bilgilerini gizli tutuyoruz ve bunları şirket varlıkları olarak ele alıyoruz. Kayıtlar güvence altına alınmalıdır ve yalnızca Dinçman Holding’ den uygun şekilde izin alınarak ya da bir mahkeme emri veya mahkeme celbi doğrultusunda gerekli olduğunda açıklanabilir. Bir mahkeme celbi alırsanız ya da Dinçman Holding’ nin kayıtlarının açıklanması konusunda sorularınız varsa bunları yetkililerimize iletiniz. Şirket belgelerini kanunlara ve geçerli kayıt tutma politikalarına uygun bir şekilde saklarız.

2.3 Resmi soruşturmalarla işbirliği yapma Resmi görevlilerin faaliyetlerimizle ilgili bilgi isteyen her türlü makul talebi konusunda işbirliği yapıyoruz. Aynı zamanda şirketimiz ilk andan itibaren bir hukuk avukatı tarafından temsil edilmek dahil kanunların sağladığı belirli güvenlik önlemlerine sahiptir. Zaman zaman bu görevliler şirketimizden gizlilik kanunları ya da avukat müvekkil gizliliği ile koruma altına alınan bilgileri sağlamasını da talep edebilir. Bu durumlarda bu tür kayıt taleplerine yanıt verirken gizliliği korumak Dinçman Holding’ in sorumluluğundadır. Bir resmi daire görevlisinden bir Dinçman Holding temsilcisiyle görüşme, veri, belge kopyaları, Dinçman Holding dosyalarına ya da kayıtlarına erişim için bir talep alırsanız Dinçman Holding’nin kendi adına yanıt verebilmesi için söz konusu talebi derhal yetkililerimize iletiniz ancak resmi talep ya da soruşturmayla bağlantılı olabilecek hiçbir veriyi, belgeyi, dosyayı ya da kaydı değiştirmeyiniz, silmeyiniz ya da imha etmeyiniz. Yetkililerimiz talebi incelemekten ve materyalleri uygun şekilde sağlamaktan sorumludur.

2.4 Şirketimizi tutarlı bir şekilde temsil etme Saygınlığımızı korumak adına Dinçman Holding’in mali durumu ve planları konusunda kamuyla açık ve tutarlı iletişim kurmamız önemlidir. Haber medyasının ve yatırım topluluğunun üyeleriyle olan etkileşimlerimiz şirketimizin hedeflerini ve durumunu doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Bu nedenle, bu konuda izin verilmediği sürece Dinçman Holding adına asla kamu beyanında bulunmayınız. Dinçman Holding her türlü basın ya da diğer önemli kamusal bağlantılardan gelen resmi ve resmi olmayan taleplere şirket yetkilileri kanalıyla yanıt verecektir.

3 - BİRBİRİMİZE KARŞI SORUMLULUKLAR

3.1 Karşılıklı Saygı ve Pozitif Bir İşyeri Oluşturma Dinçman Holding farklı geçmiş, deneyim ve fikirlerle yansıtılan çeşitliliğe saygı duyar ve değer verir. Hep birlikte, tüm çalışma arkadaşlarına, müşterilere ve iş ortaklarına saygı gösterilmesini destekleyen kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlıyoruz. İş yerimiz, faaliyet gösterdiğimiz toplulukların çeşitliğini yansıtan bir iş ortamıdır ve verimli bir iş iklimine olanak sağlamayan yasadışı ayrımcılık, taciz veya kişisel davranışlar içermeyen bir iş yerini çalışanlara sağlamaya gönülden bağlıyız. Bu taahhüt, işe alma, terfi, alt pozisyona düşürme, transfer, disiplin, geçici olarak işten çıkarma ve işten çıkarma, ücretlendirme, tesislerin kullanımı ve eğitim ve ilgili programların seçilmesi dahil, istihdam ilişkisinin tüm aşamaları için geçerlidir. Dinçman Holding olarak, çalışanlarımıza saygıyla davranmaya ve çeşitlilik ve kaynaştırmayı savunan bir iş yerini desteklemeye gönülden bağlıyız. Çalışanlarımız, bizim en büyük fark yaratıcılarımızdır ve çeşitli özgeçmişlere, bakış açılarına, deneyimlere ve kültürlere sahip çalışanların bulunması, üst düzeyde performans gösteren bir ortamı destekleyen bir fikir çeşitliliğini de beraberinde getirir. Yasadışı veya uygunsuz ayrımcılık veya taciz yapıldığını biliyor veya yapıldığından şüpheleniyorsanız, durumu şirket yetkililerimize vakit geçirmeden bildirmeniz gerekir.

3.2 Şiddetten Uzak Bir İş Yeri İş yerimizde sağlık ve güvenlik taahhüdümüzün bir parçası olarak her türlü şiddet eylemini veya tehdidini önlemeye çalışırız. Şiddet veya şiddet tehdidi eylemlerine karışan kişiler, iş akdinin feshedilmesi dahil olmak üzere, disiplin cezalarına ve yasal takibata tabi tutulabilir. Tüm şiddet tehditlerini ve eylemlerini yöneticinize vakit geçirmeden rapor etmeniz gerekir. Bir kişinin acil olarak müdahale edilmesini gerektiren bir tehlikede olduğunu düşünmeniz durumunda, yerel makamlarla da irtibata geçebilirsiniz.

3.3 Sağlıklı ve Güvenli Bir İş Yeri Oluşturma Sağlık, güvenlik ve çevre konularını Dinçman Holding Kalite Yönetim Sistemi (KYS) yoluyla işimizin tüm yönleriyle birleştirerek çalışanlarımızı ve çevremizi koruyor, sürdürülebilir büyüme ve hızlı üretkenlik elde ediyor, yürürlükteki tüm düzenlemelere uygunluk sağlıyor ve dünyamızın sürdürülebilir kapasitesini genişleten teknolojiler geliştiriyoruz. Kalite Yönetim Sistemimiz, değerlerimizi yansıtır ve işletme hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Yönetim sistemimize uyulması, çalışanlarımızın, topluluklarımızın ve çevrenin güvenli kalmasını sağlamaya yardımcı olur. Koşulların herhangi bir şekilde güvensiz olduğunu düşünürsek, çalışmayı hemen durdurmalıyız. Tesislerimizin her zaman güvenli olmasını sağlamalıyız. Bu, iş yerlerimize yalnızca yetkili kişilerin girmesine izin verilmesi demektir. Bir kimsenin Dinçman Holding tesisine uygunsuz bir biçimde erişmeye çalıştığını düşünüyorsanız, yetkililerimiz ile irtibata geçin.

3.4 Çeşitlilik ve saygı ortamı oluşturma Birbirimize adil davranma, dürüstlüğe bağlılığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Hepimizden birbirimize saygı ve hassasiyetle davranmamız, farklı geçmişler, deneyimler ve fikirler içeren çeşitlilik kültürünü kucaklamamız ve teşvik etmemiz beklenir. Dinçman Holding olarak istihdam kararlarımızı işe uygunluk, deneyim ve işle bağlantılı diğer kriterlere göre veririz. Irk, renk, köken, ulusal köken, cinsiyet (hamilelik dahil), medeni hal, din, yaş, zihinsel ya da fiziksel engel, sağlık durumu, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği veya ifadesi, genetik bilgiler, gazilik durumu veya yasalarca koruma altına alınmış başka hiçbir özelliğe dayalı olarak hiç kimseye ayrımcılık uygulamayız. Ayrıca, ayrımcılıkla mücadele kanunlarında belirtilen minimum standartların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bireysel farklılıkların saygı ve değer gördüğü ve herkes için daha fazla katılıma ve daha fazla iş başarısına yol açan bir yüksek performanslı çalışma ortamı oluşturmaktır. Her birimizden Dinçman Holding bünyesinde çeşitliliği destek ve teşvik etmemiz beklenmektedir.

3.5 Kişisel verileri koruma ve gizlilik haklarına saygı gösterme Dinçman Holding için geçerli olan bir dizi veri koruma ve gizlilik kanunu bulunmaktadır. Veri koruma ve gizlilik kanunları, tanımlanabilir bir gerçek kişiliğe ilişkin her türlü bilginin (kişisel bilgiler / kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler) saklanmasını ve kullanılmasını yönetir. Buna adlar, adresler, ev telefonu numaraları, maaş veya ücret bilgileri, çalışma şartları ve koşulları, personel dosyası bilgileri ve bir kişinin özelliklerini açıklayabilecek tüm diğer öğeler dahildir. Bu kuralların kapsamına tüm çalışanlarımıza ait bilgileri, müşteriler, müşteri çalışanları ve ayrıca hizmet sağlayıcılarımız ya da çözüm ortaklarımızın çalışanları gibi diğer kişilerle ilgili bilgileri de kapsar. Kişisel bilgileri topladığımızda, sakladığımızda, değiştirdiğimizde, aktardığımızda, engellediğimizde, sildiğimizde, açıkladığımızda ya da kullandığımızda Dinçman Holding’ in bu tür kişisel bilgilerin ele alınmasına ilişkin politikalarına, prosedürlerine ve anlaşmalarına ve ayrıca çalıştığımız yerlerde geçerli olan gizlilik ve veri koruma kanunlarına uyma görevimiz bulunmaktadır. İzin veya yetki almadan bu bilgileri şirket içinde ya da dışında hiç kimseyle paylaşmıyoruz. Bu bölümde yer alan hiçbir unsur çalışanların çalışma şartları ve koşullarını konuşmasını veya paylaşmasını ya da yerel istihdam kanunlarınca koruma altına alınan faaliyetlerde bulunmasını engellemez. Kişisel bilgilere ilişkin sorumluluklarınız konusunda emin değilseniz veya neyin kişisel bilgi niteliği taşıdığı ile ilgili sorularınız varsa lütfen şirket yetkililerimizle iletişime geçin.

3.6 Uyuşturucu kullanılmayan çalışma ortamı oluşturma Şirketimiz uyuşturucu kullanılmayan, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, şirket tesislerinde, şirket araçlarında çalışma saatleri içinde ya da dışarıda şirket işlerini yürütürken yasadışı uyuşturucuların kanunlara aykırı bir şekilde üretilmesi, tüketilmesi, dağıtılması, bulundurulması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca yukarıdaki yerlerin veya durumların tümünde alkollü içeceklerin kullanılması, tüketilmesi, dağıtılması veya bulundurulması da yasaktır. Belirli durumlarda şirket tesislerinde ya da dışarıda şirket işlerini gerçekleştirirken (örn. bir iş yemeğinde) ölçülü düzeyde alkol tüketilmesine izin verilebilir

Ancak çalışanların alkol tüketimi konusunda her zaman doğru muhakeme yeteneğini sergilemesi beklenmektedir. Uyuşturucusuz işyeri politikamızın ihlal edilmesi, iş akdinin feshine kadar varabilecek önlemlerin alınmasına yol açabilir ve ayrıca hukuki sonuçlar doğurabilir. Yasadışı uyuşturucuların kullanılması, bulundurulması, üretilmesi, satın alınması, satılması veya aktarılması kanunlara aykırıdır. Bu kanunların ihlal edilmesi cezai kovuşturma, para ya da hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Şirket politikamız kapsamında Dinçman Holding, çalışma ortamında bulunan yasadışı uyuşturuculara el koyacak ve kanun uygulayıcı makamlara haber verebilecektir. Yerel kanunlara tabi olarak, talep edildiğinde gizli bir uyuşturucu veya alkol testine girmeyi kabul etmemek iş akdinin feshi için gerekçe teşkil edebilir. Yasaklanan alkol veya uyuşturucuyla bağlantılı herhangi bir faaliyet hakkında bilginiz varsa yetkililerimizle iletişime geçmeniz gerekir. Dinçman Holding bu tür faaliyetleri iyi niyetle bildiren çalışanlara karşı misillemede bulunmayacaktır.

3.7 İşyerinde tacizi yasaklama Profesyonel bir çalışma ortamı taahhüdümüzün bir parçası olarak çalışanlarımız diğer çalışanları ya da ziyaretçileri tehdit edemez, korkutamaz, zorlayamaz veya iş performanslarını başka bir şekilde etkileyemez. Aynı şekilde cinsel amaçlı olan ya da olmayan, fiziksel veya psikolojik olabilecek ve çalışma arkadaşlarından, yöneticilerden ve iş ortaklarından gelebilecek tacizlere da müsamaha gösterilmeyecektir. Genel olarak taciz, bir kişinin iş performansını makul olmayan bir biçimde etkileme amacına veya etkisine sahiptir ya da korkutucu veya düşmanca bir iş ortamı oluşturur. Küçük, tekrar eden olayların bir sonucu ya da tek bir önemli olay şeklinde olabilir. Kanunlara aykırı cinsel taciz istenmeyen cinsel yaklaşımları, cinsel yakınlık isteklerini ve diğer sözlü ya da fiziksel cinsel davranışları içerir. Ayrıca şirketimiz bir kişi ya da grup tarafından gerçekleştirilen hiçbir zorbalık ya da korkutma olayına müsamaha göstermeyecektir. Size karşı ayrımcılık yapıldığını, tacize uğradığınızı, zorbalığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız olayı derhal şirket yetkililerimize bildirmeniz gerekir. Şikâyetler derhal kapsamlı bir şekilde incelemeye alınacak ve uygun düzeltici önlemler alınacaktır. Ayrıca kanunların izin verdiği durumlarda anonim olarak da bildirimde bulunabilirsiniz. Unutmayın, bir tacizi ya da ayrımcılığı iyi niyetle bildirdiğinizde ya da bir taciz veya ayrımcılık incelemesiyle bağlantılı olarak bilgi verdiğinizde bu nedenle hiçbir misillemeye maruz kalmayacaksınız. Misilleme olursa söz konusu misilleme hareketleri, misillemeyi yapan kişi aleyhinde iş akdinin feshine kadar varabilecek önlemlerin alınması için geçerli sebep teşkil edecektir. Şirket sponsorluğundaki veya şirketle bağlantılı fonksiyonlarımız ya da faaliyetlerimizdeki davranışlarımız da bu durumlara istisna teşkil etmez; her durumda profesyonel davranmamız gerekir. Şunları asla yapmayınız: - Kimseyi alkol kullanmaya zorlayamayınız. - Cinsel ya da yasadışı başka bir taciz veya ayrımcılık teşkil eden hiçbir davranışta bulunmayınız. - Müşterilerimizi veya çalışma arkadaşlarımızı küçük düşürmeyi amaçlayan bir dil kullanmayınız.

4 ŞİRKETİMİZE KARŞI SORUMLULUKLAR

4.1 Şirketimiz İçin Dürüst Davranma Şirketimizin çıkarlarına en uygun şekilde davranma kişisel çıkarlarımızın şirketin çıkarlarıyla çakışabileceği durumlardan kaçınmak görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu çıkar çatışmaları, bir dış faaliyet, etki ya da ilişki Dinçman Holding’nin çıkarlarına en uygun şekilde davranmamızı engellediğinde ortaya çıkar. Bu tür çıkar çatışmaları ayrıca kişisel bir menfaat veya bir arkadaşımızın ya da akrabamızın menfaati için Dinçman Holding’ deki pozisyonumuzu kötüye kullandığımızda da oluşur. Bir çatışma durumunun oluşmaması için faaliyetlerimizi ve yakın aile üyelerimizin faaliyetlerini dikkate almamız gerekir. Çıkar çatışmaları, çatışmaya dahil olan kişiler ve ayrıca şirket açısından ciddi problemlere yol açabilir; bu nedenle çatışma görünümünden bile kaçınmamız gerekir. Bir çıkar çatışmasının oluştuğu ya da oluşabileceği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa herhangi bir adım atmadan önce durumu derhal yöneticinizle görüşmeniz gerekir.

4.2 İş dışı çıkarlar Dinçman Holding ’ nin anlaşmalarının bulunabileceği bir şirkette doğrudan veya dolaylı mali çıkarımız olması halinde bir çatışma oluşabilir. Şirketimizin iş yaptığı bir tedarikçi, müşteri, rakip veya diğer şirkette bu tür çıkarımızın bulunması kararımızı kolayca etkileyebilir. Bu nedenle Dinçman Holding adına karar almamızı etkileyebilecek veya etkilediği düşünülebilecek önemli ya da önemsiz hiçbir çıkarımız bulunmamalıdır. Şirket yetkililerimizin yazılı olarak özel onay vermediği müddetçe hiçbir Dinçman Holding müşterisinin, tedarikçisinin, rakibinin veya üçüncü taraf tedarikçisinin yönetiminde veya operasyonunda görev yapmamalıyız.

4.3 Şirket Varlıklarının ve Bilgilerinin Korunması Dinçman Holding’nin maddi varlıklarına yönelik hırsızlık, hasar, dikkatsizlik ve israf, şirketin başarısını doğrudan etkiler. Bu nedenle şirketimizin fiziksel varlıklarını hırsızlık, hasar, kayıp veya kötüye kullanımdan korumaya çalışmamız gerekir. Bu varlıklara tesislerimiz, taşıtlarımız, iş ekipmanlarımız, ürün ve sarf malzemelerimiz dahildir. Herhangi bir türde sahtecilik veya hırsızlıktan şüphe etmeniz halinde, bu durum yöneticilere vakit geçirmeden rapor edilmesi gerekir. Telefon veya internet gibi belirli şirket ekipmanlarının izin verilen şekilde kişisel olarak kullanılması zaman zaman uygundur. Ancak, kişisel kullanımımız sınırlı olmalı, Dinçman Holding için iş yapma becerisini engellememeli ve şirket politikasını veya yasaları ihlal etmemelidir. Dinçman Holding varlıklarını hiçbir zaman kişisel kazanımlar veya başka bir kişi ya da kurumun kazanımı için kullanılamaz. Çalışanların istihdam süresi dolduğunda ellerinde bulunan şirket varlıklarını iade etmesi gerekir.

4.4 Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyma Müşterilerimiz, rakiplerimiz ve tedarikçilerimiz dahil başkalarının telif haklarına, patentlerine, ticari markalarına ve lisanslarına saygı duyarız. İşimize güç katmak için her zaman kendi orijinal fikirlerimizi kullanarak “düşünce liderliğini” teşvik ederiz ve yazarı belirtmeden ya da uygun şekilde izin ya da lisans almadan bir başkasının çalışmasını kopyalamayız.

4.5 Elektronik ortamı doğru kullanma Şirketimiz, işlerini gerçekleştirirken kullanması için çalışanlara çeşitli teknolojiler sunmaktadır. Telefon, ağ bağlantılı bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve internet ve Dinçman Holding sistem erişimi gibi kaynaklar şirketin mülkiyetindedir ve bunları öncelikli olarak Dinçman Holding işleri için kullanmamız gerekir. Şirketimiz, söz konusu kullanımın işimizi yapmamızı olumsuz etkilememesi şartıyla sınırlı bir temelde makul kişisel kullanıma izin vermektedir. Şirket teknolojileri hiçbir zaman rahatsız edici, saldırgan, grafik, kötü amaçlı, müstehcen ya da yasadışı materyal ya da davranışları görüntülemek, indirmek ya da aktarmak için kullanılamaz. Pornografik içeriklere erişim, nefret içeren postalar iletmek ve herhangi bir Dinçman Holding sistemine, ağına ya da veri tabanına izinsiz erişim elde etmeye çalışmak buna dahildir. Ayrıca lisanssız yazılım indirmek ya da telif hakkı bulunan müzik, film ya da diğer eserleri telif hakkı sahibinin izni ve Dinçman Holding’nin onayı olmadan indirmek de yasaktır.

4.6 Hediye ve eğlence daveti kabul etme ve verme İş ortaklarımızla ilişkilerimizi daima güçlendirmeye çalışırız. Hediyeler ve eğlence daveti, şirketimiz ile birlikte iş yaptığımız kişiler arasında iyi ilişkiler sürdürmek için uygun bir yöntem olabilir. Ancak hediye ve eğlence daveti vermek ya da almak, açık bir şekilde iş amacıyla gerçekleştirilmediğinde çatışma yaratabilir. İş ortaklarımızın hediye ve eğlence alışverişi konusunda kendi politikaları olabileceğini ve bu politikaların Dinçman Holding politikalarından farklı olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Hediye veya eğlence daveti sunmadan önce daima iş ortaklarımızı zor bir duruma sokup sokmadığımızı kontrol etmemiz gerekir. Bir kişinin bu kuralı ve şirket politikasını ihlal eden bir hediye ya da eğlence daveti sunduğunda kibarca reddetmeliyiz. Bir kişi çok yüksek değere sahip bir hediye ya da eğlence daveti sunduğunda şirket yetkililerine danışılmalıdır. Aşağıdaki ilkelerin tamamına uygun olan küçük eğlence daveti ve hediyeler kabul edilebilir: - Hediye veya eğlence davetinin nedeni hem koşullara hem de iş ilişkisine uygun olmalıdır. - Hediye ya da eğlence daveti iş veya topluluk ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olmalıdır. - Hediye nakit olmamalıdır. - Hediye alışverişi veya eğlence daveti sık gerçekleşmemeli veya istenmeden sunulmuş olmalıdır. - Hediye veya eğlence davetinin alınması Dinçman Holding adına karar vermeyi etkilememelidir. - Hediye veya eğlence daveti yasal olmalı ve Dinçman Holding ile bağlantılı bir iş amacı doğrultusunda sunulmalıdır.

4.7 Görevi Kötüye Kullanma Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak şirkete zarar vermesi kabul edilemez. Çalışanlar şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

4.8 Medya İle İlişkiler Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.

4.9 Akrabaların istihdamı Zaman zaman ve bir iş sözleşmesiyle ya da başka bir şekilde sınırlandırılmadığı ya da yasaklanmadığı müddetçe akrabalarımız şirketimizde iş arayabilir. Şirket yetkilileri tarafından onaylanmadığı sürece doğrudan veya dolaylı bir raporlama ilişkisini yakın aile üyelerimizle asla paylaşmamamız gerekir. “Yakın aile üyeleri” eşleri, birlikte yaşanılan kişileri, çocukları, üvey çocukları, anne-babayı, üvey anne-babayı, kardeşleri, eşinin akrabalarını ve diğer aile üyelerini içerir.

4.10 Sosyal ortam ve ağ İnternet, çeşitli sosyal medya araçlarını kullanarak paydaşlarla iletişim kurmamız için birçok imkan sunmaktadır. Bu tür ortamlar arasında bloglar, mikro bloglar (Twitter® gibi), sosyal ağ siteleri (Facebook® ve LinkedIn®) gibi, wiki’ler, fotoğraf ve video paylaşım siteleri (YouTube® gibi) ve sohbet odaları yer almaktadır. Elektronik mesajlar kalıcı ve aktarılabilir iletişim kayıtlarıdır. Halka açıklanmaları halinde Dinçman Holding’ nin itibarını büyük ölçüde etkileyebilirler. Sosyal medya kullanımımızın şirket üzerinde oluşturabileceği olumsuz sonuçlardan kaçınmak için yetkili olmayan durumlarda hiçbir zaman Dinçman Holding adına konuşuyormuş ya da hareket ediyormuş görünümü verilmemesi gerekir. Ayrıca, açıkça bunun için izin alınmadığında sosyal ortam veya ağ siteleri gizli Dinçman Holding bilgilerini açıklamak için kullanılamaz.

4.11 İşyeri güvenliği ve sağlığını muhafaza etme Dinçman Holding herkes için güvenli çalışma koşullarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla faaliyet gösterdiğimiz konumlarda yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik kanunlarına ve düzenlemelerine harfiyen uymaktayız. Güvenlik kuralları herkesi ilgilendirmektedir. Bünyemizdeki herkes bu kuralları öğrenmek ve bu kurallara uymak zorundadır. Faaliyetlerimiz gereği bu kuralların hiç kimse için istisnası bulunmamaktadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesine yardımcı olmak için güvenli olmayan tüm durumları yöneticilere derhal bildirmeniz gerekir. Ayrıca, işle bağlantılı her türlü sakatlık ya da hastalık durumu, yürürlükteki işçi tazminatı kanunlarına uymak açısından yöneticilere bildirilmelidir.

5 TEDARİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLAR

5.1 Tedarikçilerle adilane çalışma Tedarikçilerimizle iyi çalışma ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda işimiz için sağlıklı bir rekabete değer veriyor ve bunu teşvik ediyoruz. Bu nedenle, satın alma kararlarımızı aşağıdakiler gibi objektif kriterler temelinde vermeliyiz: - Fiyat - Kalite - Zamanında teslimat - Hizmet - Dürüstlük konusundaki itibar Kısacası, en iyi fiyatı, değeri ve sözleşme şartlarını sunan tedarikçileri tercih ediyoruz. Ayrıca hiçbir zaman tedarikçilerden faaliyetlerinden ödün vermesini beklemiyoruz. Başka bir ifadeyle, bir tedarikçiye yalnızca Dinçman Holding den ürün veya hizmet satın almayı kabul etmesi şartıyla mal veya hizmet alacağımızı söylemiyoruz. Bu etik değildir ve kanunlara aykırı olabilir. Kanunlara aykırı karşılıklı anlaşma iddialarından kaçınmak için potansiyel bir müşteriye ya da tedarikçiye asla Dinçman Holding in bir işi şirketimizin söz konusu müşteri ya da tedarikçiden yaptığı satın alımlar nedeniyle elde ettiğini söylememelisiniz.

5.2 Uzun Vadeli Tedarikçi İlişkileri Geliştirme Tedarikçilerimizle birlikte uzun süreli ilişkiler geliştirmek ilkelerimizdendir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında ürün ve hizmetlerimizin kalitesini doğrudan etkileyen tedarikçiler, ürünleri, hizmetleri ve uygulamaları izlenmekte ve sürekli kontrol edilmektedir. Tedarikçi seçerken yalnızca meşru ve işle ilgili kriterler kullanırız. Şirketimiz yalnızca dürüstlüğe bağlılığını gösterdiğine inanılan şirketlerle temsilcilik veya tedarikçi sözleşmeleri imzalayacaktır. Bunun yanında, gizli bilgilerin kötüye kullanılması, maddi gerçeklerin saptırılması veya diğer adil olmayan bir ticari uygulamayla tedarikçilerimizden asla faydalanmayız. Dinçman Holding’de tedarikçilerin ürün ve hizmet kalitesi bakımından adil bir şekilde rekabet etmesine izin verilmektedir. Tedarikçilerimizden veya potansiyel tedarikçilerimizden gelen hediyelerden veya diğer lütufların işlerimiz etkilemesi kabul edilemez ve buna izin verilmez. İş ilişkilerinin normal gidişatı sırasında arada sırada olan yemek veya eğlencelere aşağıdaki durumlarda izin verilebilir: • Tedarikçinin temsilcisi katılıyorsa. • İkramlar aşırı veya olağandışı değilse. • İkramlar yürürlükteki yasalara uygun ve bu Kurallar tarafından yasaklanmamışsa. Bunun yanında, uygulanması mümkün olduğunda ikramlara karşılık verilmelidir.

5.3 Tedarikçi Varlıklarını Koruma Tedarikçilerin gizli bilgileri şirketimiz gizli bilgileriyle aynı kurallara tabi olarak korunmaktadır. Tüm tedarikçilerin kişisel verileri ile fiyat politikaları ve ürün sağlama yöntemleri gibi tedarikçilerimizle varılan anlaşmaların sonucunda ortaya çıkan politika ve esaslar Dinçman Holding in gizlilik güvencesi altındadır. Satın alınan kullanım hakları ve bedeli olsun veya olmasın şirketimize verilen izinler hiçbir şekilde paylaşılmaz ve devredilmez.

6 - MÜŞTERİLERE KARŞI SORUMLULUKLAR

6.1 Kaliteli ürün üretme ve sunma Müşterilerimizin kalite, güvenilirlik ve değer açısından beklentilerini karşılayan veya aşan ürün ve hizmetler sağlamak için çalışıyoruz. Bizden görevlerimizi yöneten tüm kalite kontrol standartlarına uymamız beklenmektedir. Buna yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra güvenli, kaliteli ürün ve hizmet üretimini desteklemeyi amaçlayan şirket içi denetim prosedürleri de dahildir. Ayrıca, her zaman bütün sözleşme şartlarına uygun davranmamız ve müşterilerin dahil ettiği şartları yerine getirmemiz beklenmektedir. Kaliteli ürün ve hizmetlerden kendimizi sorumlu tutmamızın yanı sıra, bize sağladıkları ürün ve hizmetlerin kalitesini sağlamak için tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı da sorumlu tutmalıyız.

6.2 Müşteri Mülkiyetine Saygı Duyma Müşterilerimiz, kendilerine ürün ve hizmet sunabilmemiz için gizli bilgilerini ve ekipmanlarını zaman zaman bizlerle paylaşabilir. Bu materyalleri yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak kullanmak, saklamak ve dikkatlice korumak görevimizdir. Her birimiz müşteri mülkiyetinin güvenliğini ve yalnızca onaylanmış iş amaçları için kullanılmasını sağlamak için gereken adımları atmalıyız.

6.3 Rekabet anlayışı Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Piyasada hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

6.4 Ticari rüşvet yasağı Dürüst iş yapmak aynı zamanda ticari rüşvete karışmamak anlamına da gelir. “Ticari rüşvet” iş almak ya da sürdürmek veya kararlarını etkilemek adına başkalarına para, hediye, ayrıcalık veya eğlence daveti gibi değerli şeyler teklif etmek anlamına gelir. Ayrıca, bizim adımıza bu tür bir faaliyette bulunması için bir üçüncü taraftan da yararlanmamanız gerekir. Rüşvet teklif etmediğimiz gibi asla rüşvet de kabul etmememiz gerekmektedir.

6.5 Reklamlarda ve satışlarda gerçekçi olma Müşterilerimizi bilgilendirmeye yardımcı olmak, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında farkındalığı artırmak ve yeni çalışanlar işe almak için sıklıkla pazarlama ve reklam bilgileri yayınlarız. Dinçman Holding ürünleri ve hizmetleri hakkında sağladığımız tüm bilgiler anlaşılır ve doğru olarak yayınlanmalıdır. Müşterilerimizin faaliyetlerimizin özellikleri, programlar, fiyatlar ve sorumluluklarımız dahil tüm şartlarımızı anlamasını sağlamak amacıyla doğru ve açık iletişim kurmak bizim sorumluluğumuzdadır. Ayrıca, rakiplerimizin ürünleri ve hizmetlerini küçük düşürmek için propaganda yapamayız veya bunlar hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunma davranışında bulunamayız. Bu tür davranışlar yalnızca müşterilerimizin saygısını yitirmemize ve rakiplerimizin şikâyette bulunmasına neden olur. Piyasa ve rakiplerimiz hakkındaki bilgileri yasal ve etik yollardan edinmeliyiz. Bu yollar haber medyası, internet ve kamuya açık veri tabanları, sektör dergileri ve diğer gizli olmayan kaynakları içerebilir. Yasadışı ya da etik olmayan yollarla bir rakibin ticari sırlarını ya da diğer gizli veya özel bilgilerini elde etmeye çalışmayız ya da almayız. Piyasa ve rakiplerimiz hakkında bilgi toplarken kendimizi açıkça Dinçman Holding çalışanları olarak tanıtırız. Rakiplerimizin ve diğerlerinin haklarına ve mallarına saygı duymaktayız.

6.6 Sözleşmelere uyma Dinçman Holding, iç ve dış müşterilerimize karşı taahhütlerimizi karşılayan hizmetler ve ürünler sunmayı amaçlamaktadır. Bunu müşteri gereksinimlerini tanımlayarak, anlayarak, kabul ederek ve karşılayarak gerçekleştiriyoruz. Bir sözleşmede belirtilen teknik özelliklere uygun olmayan hizmetler ya da ürünler sunmaya kimsenin yetkisi yoktur.

7 ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI SORUMLULUKLAR

7.1 Üçüncü taraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklama Faaliyetlerimiz sırasında zaman zaman müşterilerle ve tedarikçiler ve diğer üçüncü taraf kişi ve kuruluşlarla gizli ve özel bilgiler paylaşır ve onlardan gizli ve özel bilgiler alırız. Bu tür bilgiler yalnızca her iki taraf da yazılı bir gizlilik anlaşması imzaladıktan sonra paylaşılmalıdır. Aldığımız gizli bilgileri koruma yükümlülüklerimizi yerine getiririz. Bu yükümlülük, şunları yapmamızı gerektirir: - Gizli veya özel bilgileri kişisel kazanç amacıyla ya da bilgilerin Dinçman Holding ye açıklanma amacı ötesinde Dinçman Holding nin çıkarları için kullanmamalıyız. - Dinçman Holding nin aldığı bilgileri geçerli yasal gerekliliklere ve Dinçman Holding tarafından üstlenilen sözleşme taahhütlerine harfiyen uyarak açıklamalıyız.

7.2 Devlet kuruluşları ve resmi kuruluşlarla çalışma Şirketimizin iş dürüstlüğü konusundaki standartları müşteri bir devlet kuruluşu ya da resmi kuruluş olduğunda da geçerlidir. Ancak bu standartlar özel kurallara tabi olabilir. Resmi müşterilerle çalışırken yasal yükümlülüklere ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklere uymaya özen göstermeliyiz. Tüm dünyadaki ulusal ve yerel hükümetler, kamu yararını korumaya yönelik belirli ve farklı tedarik kanunlarına ve düzenlemelerine sahiptir. Bu kanunlar genellikle devlet görevlilerine ya da devlete ait veya devlet tarafından kontrol edilen kuruluşların çalışanlarına hediye, eğlence ve seyahat teklif edilmesini yasaklar ya da ciddi ölçüde sınırlandırır. Bu kanunlar mevcut ya da yakın zamanda emekli olmuş olan görevliler ve aileleri ile objektif karar almayı olumsuz şekilde etkileyebilecek olan her türlü davranış için de geçerlidir. Diğer birçok kanun, resmi sözleşme ve alt sözleşmelerin gerçekleştirilmesinde uygulanan muhasebe ve faturalandırma uygulamalarına sıkı bir şekilde uygulanır. Bu kanunlar dünyanın neresinde bulunursak bulunalım hepimiz için geçerlidir. Resmi görevliler ve sözleşmeler ile çalışıyorsak geçerli kanunları ve düzenlemeleri bilmemiz ve bunlara uymamız beklenir. Aşağıda devletle ve resmi yüklenicilerle iş yapmaya ilişkin temel gerekliliklerin bazıları aşağıda verilmiştir: - Tüm tarafların ürünlerin teknik özellikleri, programlar, fiyatlar ve sorumluluklarımız dahil sözleşme şartlarımızı anlamasını sağlamak amacıyla açık ve iletişim kurmalıyız. - Müşterinin talep ettiği ürünleri ve hizmetleri sağlamalıyız. Dinçman Holding, resmi merci ya da resmi yükleniciden önceden yazılı izin almadan, ürünler, hizmetler ve diğer ürünler dahil sözleşme teknik özelliklerinin dışına çıkmayacaktır. - Resmi görevlilere yemek, eğlence daveti, hediye, ikram ya da değerli başka şeyler sunma konusunda ciddi sınırlamalar bulunmaktadır; bu nedenle, bu öğelerden herhangi birini resmi görevlilere vermekten veya vermeyi teklif etmekten kaçınmamız gerekir (iş toplantıları sırasında sunulan makul değerde ikramlar için istisna uygulanabilir). - Dinçman Holding faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla resmi dairelere, görevlilere veya çalışanlara ya da bunlarla bağlantılı üçüncü taraflara şirket fonları ya da kişisel fonlarla ödeme yapmamalıyız. - Hiçbir türde bahşiş, rüşvet veya gizli ödeme kabul etmemeliyiz; bu yasağa kolaylaştırma ödemeleri dahildir. - Bir sözleşmenin verilmesinden önce resmi görevlilerden ya da yüklenicilerden asla özel ya da kaynak seçimiyle ilgili bilgi istememeli ya da almamalıyız. - Devlete ya da resmi yüklenicilere kesilen